Top

algemene voorwaarden

Algemene-Voorwaarden
Algemene Voorwaarden van Exxagerate!
Alle voorwaarden zoals hieronder vermeld zijn bedoeld voor alle producten en diensten zoals Exxagerate! ze levert aan haar klanten. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

 

1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u instemt met deze voorwaarden. Prijzen en prijswijzigingen, alsmede verzendkosten en B.T.W. zullen bijtijds worden bekendgemaakt via de website. Verzendkosten zijn een vast bedrag, namelijk 6.75 tot een aankoop van 20 euro. Bij aankopen van boven de 20 euro zijn de verzendkosten gratis. Wij zullen met de grootst mogelijke verantwoording omgaan met artikelen, en de verzending hiervan. Uw adresgegevens en andere persoonlijke gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde worden doorgegeven aan derden voor commercieel gebruik, niet tegen betaling en ook niet anderszins. Aan de voorwaarden kan door klanten, de gebruikers van de website van Exxagerate! niets worden toegevoegd, noch worden afgehaald.
 

2 Aanbiedingen en prijzen.
Alle aanbiedingen van onze webshop zijn ten allen tijde voorbehouden aan Exxagerate!/onssnoep om gewijzigd te worden, en kunnen gewijzigd worden zonder dat Exxagerate!/onssnoep verplicht is hieraan van te voren kennis te geven. Via de website en de eventuele nieuwsbrief of andere reclame waarvoor klanten zich van te voren eerst met kennisgeving hebben geregistreerd zal over prijzen worden gecommuniceerd. Aan deze communicatie kunt u niet meer rechten ontlenen dan gebruikelijk is. Prijzen waartegen is besteld zullen tussentijds niet naar de klant toe worden aangepast. Ook niet als
dit lagere cq hogere prijzen zullen zijn terwijl de bestelling door klant al is gedaan. Prijzen aangepast na bestelling, die lager uitvallen dan betaalde bedrag geven geen recht op restitutie. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling in onze webshop.
 

Exxagerate!/onssnoep is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webshop dit mee binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling mee. Elke betaling dient vooraf te worden voldaan. Elke bestelling kan slechts worden opgestuurd naar de adresgegevens die worden vermeld bij de bestelling. Aangepaste adresgegevens dienen dan ook te worden vermeld bij de bestelling. Exxagerate houdt zich niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het verstrekken van onjuiste adresgegevens. Verzendkosten worden apart berekend op gewicht van de totale bestelling. Verzendkosten zijn gebaseerd op de tarieven en gangbare verpakkingsafmetingen van PostNL. Verzendkosten en totaal van de bestelde snoepprdukten zullen als één totaalprijs aan de koper worden weergegeven op de betaalpagina, en in een keer worden afgerekend.
Elke bestelling zal, met de totale kosten, per email aan de klant worden bevestigd.
 

3 Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en handlings- en verzendkosten, verpakkingskosten eneventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld. Van elke nieuwe bestelling wordt verwacht dat de betaling binnen 7 dagen na de dag van bestelling op zakelijke bankrekening 555102319 tnv Exxagerate zijn bijgeschreven. Is dit niet het geval, volgt een herinneringsemail, met het verzoek de bestelling alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Volgt na dit betalingsverzoek geen betaling, zal de bestelling worden geannuleerd, met schriftelijke mededeling hiervan aan de klant.
Levering zal niet eerder plaatsvinden bij overhandiging van het bewijs van betaling, of na het moment dat het verschuldigde bedrag op de zakelijke rekening is bijgeschreven.

Indien u de bestelling zelf wilt annuleren, dan kan dat uitsluitend binnen 7 dagen(!) nadat u de order heeft geplaatst, de betaling zal worden verwacht. Er zal alleen nog geannuleerd worden, wanneer gevraagde betaling niet binnenkomt. Als gevolg daarvan zal er ook geen uitlevering goederen plaatsvinden. Mocht u het geld onbedoeld op een verkeerde rekening hebben overgemaakt, en wilt u hierover reclameren, dan vraag ik u schriftelijk contact op te nemen met uw bank, en met Exxagerate/onssnoep. Zie ook de bepaling hierboven, over het overdragen van een betalingsbewijs, er zal pas tot verzending worden overgegaan als bewijs bestaat dat het verschuldigde bedrag op de zakelijke rekening is overgeschreven of op de zakelijke rekening gestort is, zelfs asl dat op een verkeerde rekening is overgemakt, en deze betaling naar ons onderweg is, zal pas worden overgegaan tot verzending als bedrag op onze zakelijke rekening staat. het rekeningnummer is : 555102319 tnv Exxagerate!/onssnoep te Bussum.
 

3b Creditcardbetalingen

Indien de betalingen per creditcard worden gedaan, en er transactiekosten aan de koop worden verbonden door creditcardmaatschappij of chargecardmaatschappij, zullen deze worden doorberekend aan de koper, of er zal een minimum aankoopbedrag van €20 verplicht zijn, dan zullen deze kosten vervallen. Deze bepaling staat ook op de betaalpagina.
 

4 Levering
De door onze webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Elke voorwaarde van levering is door ons verbonden aan de normale levertijd die PostNL hanteert
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip nadat de producten gereed zijn gemaakt voor verzending.
 

B aanvullende voorwaarden betreffende levering

alle door ons geleverde goederen aan snoepwinkels gebeuren uitsluitend aan bedrijven die staan ingeschreven als bedrijf bij de kamer van koophandel.
Hiervoor bestaan aparte tarieven. snoep geporijsd als artikel in bulk wordt ook alleen geleverd aan snoephandelaren. levering aan consumenten geschied zonder verzendkosten, aan detailhandelaren en aan bedrijven , bij grotere hoeveelheden dan redelijkerwijs per post als pakket kan worden verzonden, worden leveringskosten verbonden. We zullen daarbij uitgaan van de leveringstarieven die zakelijkerwijs normaal zijn, qua gewicht en afmetingen.

Andere leveringen in bulk aan andere soorten bedrijven DAN snoephandelaren en detaillisten in de zoetwarenbranche kunnen op afspraak geschieden, waarvoor aparte voorwaarden tussen Exxagerate/onssnoep en die zakenrelatie zullen worden besproken. Op geen enkele manier kan een andere relatie op die voorwaarden aanspraak maken.

Elke prijsafspraak wordt dan overeengekomen, en die zal ook niet openbaar worden.
Op alle afspraken zijn pricacyregels en privacywetgeving van toepassing.
Exxagerate/onssnoep is ten alle tijde bevoegd afspraken die zijn gemaakt te handhaven, en met andere partijen andere afspraken te maken.
 

5 Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan hetgee u heeft besteld, beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering in kennis te stellen!
5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de koopovereenkomst beantwoorden en de gewekte verwachtingen daarvan heeft
Exxagerate de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan onze webshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product vrijwel onbeschadigd is. In het geval van eetbare produkten betekent dit, dat de verpakking wel geopend mag zijn, maar dat geleverde gewicht nog in de verpakking aanwezig moet zijn. Is dit niet het geval, dan zal niet tot teruggave van het betaalde bedrag over worden gegaan, maar een nieuw en identiek worden toegestuurd. Ook mag een andere soort snoep/vergelijkbaar eetbaar produkt
worden uitgekozen. Dit alleen in het geval van een ondeugdelijke levering, slechte kwaliteit, of in het geval van een verkeerd toegezonden produkt(niet het gekozen produkt).
 

6 Bestellingen/communicatie
Indien verpakkingen en inhoud zijn beschadigd na aankomst terwijl ze na zorgvuldige controle door Onssnoep.nl/Exxagerate! en voor verzending in goede staat waren worden de bestelde en afgeleverde artikelen niet retour genomen, noch de aanschafwaarde gerestitueerd. Aangebroken -deels geconsumeerde etenswaren zullen niet retour worden genomen, noch zal de aanschafwaarde daarvan worden gerestitueerd. Beschadigde zendingen zullen, na onderzoek door Exxagerate terug worden verlangd, en wel worden vervangen.

Uit onderzoek via PostNL zal ook moeten blijken, wat de schade veroorzaakt heeft en wie daarvoor verantwoordelijk is. Maar u als klant zult daarvan zo min mogelijk schade ondervinden.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de webshop van Exxagerate dan wel tussen onze webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webshop , is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webshop. Uitgaand van het goede gezonde verstand van de klant, mogelijke klant en gebruiker van onze website, zullen wij elke
bestelling in behandeling nemen. Bij twijfel, of bij willen verifieren van de klantleeftijd zullen wij altijd contact opnemen met de geadresseerde. Een aankoop voor mensen jonger dan 18 jaar wordt zowiezo gecontroleerd door contact tussen Exxagerate en de klant. Bij niet kloppende gegevens, of, in zulke gevallen bij twijfel aan de wettelijke toegestaande leeftijd, bij het niet kunnen krijgen van contact wordt de bestelling geannuleerd, en het betaalde geld teruggestort. Bestellingen zullen pas geleverd worden na betaling.
 

7 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in geval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8 Diversen
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door onze webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Ingeschreven bij de kvk onder nummer 52388611
BTW-nummer NL182096488B02
zakelijke rekening ABN Amro 555102319
 

© 2011 OnsSnoep alle rechten voorbehouden